பணமதிப்பு நீக்கம், ஜி.எஸ்.டி.யால் இந்தியாவின் பொருளாதார …

GDP growth slows down India’s economic growth – Raghuram Rajan Comment || பணமதிப்பு நீக்கம், ஜி.எஸ்.டி.யால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி முடங்கி விட்டது – ரகுராம்ராஜன் கருத்து


உலக செய்திகள்பணமதிப்பு நீக்கம், ஜி.எஸ்.டி.யால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி முடங்கி விட்டது – ரகுராம்ராஜன் கருத்து

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்…

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை